Miljøterapeutiske tjenester
Det er et viktig prinsipp i vårt samfunn at alle barn, uavhengig av utfordringer og diagnoser, får sin skolegang på den lokale skolen. Det fører naturlig nok til at skolene kan få utfordringer med å tilrettelegge for alle individuelle behov.  Mange av barna og ungdommene har tidlig vist at de har behov for ekstra tilrettelegging, og for den eleven det gjelder, foreldrene og skolen som sådan, vil det ofte være avgjørende å tilrettelegge for særlige opplæringsmetoder og strukturerte verktøy så tidlig som mulig. En «vente og se» -holdning kan være svært uheldig for både individ og samfunn.

Mjøsen Bo og Habilitering har lang erfaring med å bistå skoler i slik tilrettelegging. Våre konsulenter og miljøterapeuter bistår de ansatte ved skolen i å kartlegge utfordringer, definere mål, utarbeide tiltak og evaluere effekten av disse. Dette arbeidet baseres på prinsippene i målrettet miljøarbeid. Miljøterapeutene bidrar aktivt med å utføre de ulike tiltak som er nødvendig for å nå de målene som er definert. I tillegg er det et mål om å overføre kompetanse i gjennomføring til skolens lærere og assistenter. Ofte forespurte temaer er innen strukturering, leseopplæring, sosiale tilpasningsvansker, vegring og andre ulike former for problematferd.

Miljøterapeutiske tjenester kan også ytes overfor barnehager og vil da ofte være rettet mot barn med språkvansker og/eller sosiale utfordringer. Vi har konsulenter som er spesialister på tidlig intensiv språkopplæring basert på anvendt atferdsanalyse.

Ta kontakt med Anne Louise Andersen eller Espen Saksen for mer informasjon om våre tjenester.

Veiledningstjenester
Mjøsen Bo og Habilitering yter også veiledningstjenester innen de samme temaer nevnt ovenfor. Dette innebærer at våre konsulenter utarbeider tiltak sammen med de ansatte ved skole/barnehage og/eller foreldrene. Dette er ofte lite ressurskrevende, men effektivt, samtidig som de gir skole/barnehage kompetanse på fremtidige utfordringer.

Vi gir også veiledning på klasseledelse og har hatt stor suksess med slike tiltak.

Foreldrerettede tjenester
Vi tilbyr tjenester som vurderer andre tjenesteinstansers kartlegging, sakkyndig vurdering og vedtak knyttet til dette. Med andre ord kan vi bistå med «second opinion»- vurderinger. Foreldre kan kontakte oss nærmere for å få mer informasjon. Ta kontakt med fagkonsulent Anne Louise Andersen for mer informasjon.